Quyền liên quan đến thông tin của bạn

Bạn có thể có các quyền nhất định theo luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Đặc biệt, bạn có quyền:

  • Yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn;
  • Yêu cầu chúng tôi cập nhật thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn hoặc chỉnh sửa độc lập thông tin cá nhân mà bạn cho là không chính xác hoặc không đầy đủ;
  • yêu cầu chúng tôi xoá thông tin chúng tôi lưu trữ về bạn khỏi hệ thống trực tuyến, hoặc giới hạn việc chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân (với việc xoá thông tin khỏi các bạn lưu trữ, xem phần“Lưu giữ thông tin cá nhân”);
  • đối tượng để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn; và / hoặc
  • rút lại sự đồng ý của bạn để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn (trong phạm vi xử lý như vậy được dựa trên sự đồng ý và sự đồng ý là cơ sở được phép duy nhất để xử lý).

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này hoặc hiểu xem các quyền này có áp dụng cho bạn không, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn ở cuối tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Liên kết của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác do bên thứ ba cung cấp không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Khi theo liên kết và cung cấp thông tin cho trang web của bên thứ ba, xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về dữ liệu được cung cấp cho bên thứ ba đó. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các trang web được liệt kê ở đầu tài liệu này, vì vậy khi bạn truy cập các trang web khác, ngay cả khi bạn nhấp vào liên kết được đăng trên WordPress.org, bạn nên đọc chính sách bảo mật của riêng mình.

Thống kê nặc danh

WordPress.org có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của mình. Ví dụ: WordPress.org có thể tiết lộ số lần phiên bản WordPress cụ thể được tải xuống hoặc báo cáo về plugin nào phổ biến nhất, dựa trên dữ liệu được thu thập bởi api.wordpress.org , một dịch vụ web được sử dụng bằng cách cài đặt WordPress để kiểm tra phiên bản mới của WordPress và plugin. Tuy nhiên, WordPress.org không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân khác với thông tin được mô tả trong chính sách này.

Cookies

Ngoài ra, thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi được thu thập tự động bằng cách sử dụng “cookies”. Cookie là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn để thu thập thông tin nhật ký internet chuẩn và thông tin hành vi của khách truy cập. Thông tin này được sử dụng để theo dõi việc sử dụng trang web của khách truy cập và lập các báo cáo thống kê về hoạt động của trang web.

Hãy xem chính sách cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về cookie được thu thập trên WordPress.org.

Thay để về chính sách bảo mật

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, WordPress.org có thể thay đổi Chính sách bảo mật của mình theo thời gian và theo quyết định riêng của WordPress.org. WordPress.org khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật của nó. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật này sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận thay đổi đó.

Liên Hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật hoặc thông tin chúng tôi giữ về bạn bằng cách gửi email tới dpo@wordcamp.org.

Creative Commons License