Bảo vệ một số thông tin nhận dạng cá nhân

WordPress.org tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân chỉ cho những người quản trị dự án, nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết (i) cần biết thông tin đó để xử lý thay mặt WordPress.org hoặc cung cấp dịch vụ có sẵn thông qua WordPress.org và (ii) đã đồng ý không tiết lộ cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết có thể được đặt bên ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng WordPress.org, bạn đồng ý với việc chuyển thông tin đó cho họ.

WordPress.org sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Khác với quản trị viên dự án, nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết, như được mô tả ở trên, WordPress.org tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân chỉ khi được luật pháp yêu cầu, nếu bạn cho phép chia sẻ thông tin của mình, hoặc khi WordPress.org tin rằng việc tiết lộ là hợp lý cần thiết để bảo vệ tài sản hoặc quyền của WordPress.org, bên thứ ba hoặc công chúng nói chung.

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của trang web WordPress.org và đã cung cấp địa chỉ email của mình, WordPress.org đôi khi có thể gửi cho bạn một email để cho bạn biết về các tính năng mới, thu hút phản hồi của bạn,hoặc chỉ cập nhật cho bạn những gì đang xảy ra với WordPress.org và các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chủ yếu sử dụng blog của mình để truyền đạt loại thông tin này, vì vậy chúng tôi hy vọng giữ lại email này ở mức tối thiểu.

Nếu bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi (ví dụ qua email hỗ trợ hoặc thông qua một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền xuất bản nó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc trả lời yêu cầu của bạn hoặc giúp chúng tôi hỗ trợ người dùng khác.WordPress.org thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép, sử dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các thông tin nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân.